KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 5

179 views

KISI-KISI,SOAL DAN KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2017-2018 BAHASA SUNDA KELAS 5
Menyimak penjelasan dari narasumber
Penjelasan narasumber
Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang penjelasan narasumber dengan benar 2, 5 PJ, PJ
Peserta didik dapat menentukan orang yang memberi penjelasan dengan tepat 26 Isian
Berwawancara dengan narasumber
Wawancara dengan narasumber
Peserta didik dapat memilih kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban yang tersedia dengan benar 1 PJ
Peserta didik dapat menentukan hal yang perlu disiapkan jika akan melakukan wawancara dengan benar 3 PJ
Peserta didik dapat mengisi kata tanya yang sesuai dengan tepat 27 Isian
Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan setiap kata tanya dengan benar 36 Uraian
Membaca dalam hati
Puisi dan prosa
Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan puisi dan prosa dengan benar 7, 8, 9, 10, 11 PJ, PJ, PJ, PJ, PJ
Membaca nyaring sajak
Sajak
Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang membaca sajak dengan benar 12, 13, 38 PJ, PJ
Peserta didik dapat mengisi cara membaca sajak dengan benar 31 Isian
Peserta didik dapat menyebutkan cara-cara membaca sajak dengan benar 38 Uraian
Menyimak pesan lewat tatap muka dengan telepon
Pesan
Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang pesan dengan benar 18, 30, 32 PJ, Isian, Isian
Mendeskripsikan benda atau alat Deskripsi benda Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang deskripsi barang dengan benar 6, 14, 15, 16, 17, 29, 33, 39 PJ, PJ, PJ, PJ, PJ, Isian, Isian, Uraian
Menyimpulkan isi dialog atau percakapan
Percakapan
Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang percakapan dengan benar 4, 18, 19, 20 , 21, 28, 34 PJ, PJ, PJ, PJ, PJ, Isian, Isian
Peserta didik dapat melengkapi percakapan dengan benar 37 Uraian
Menyusun paragraf
Pengembangan paragraf
Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang paragraf dengan benar 22, 23, 24, 25, 35 PJ, PJ, PJ, PJ, Isian
Peserta didik dapat menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf dengan benar 40 Uraian

SOAL ULANGAN/PENILAIAN AKHIR SEMESTER (U/PAS)

Gina : “……………………………………………….?”
Nia : “Kѐmahna di Lapang Zipur”
Kalimah pananya anu saluyu pikeun jawaban Nia nyaѐta ….
Iraha kѐmah tѐh? c. Naha gening kѐmah?
Dimana kѐmah tѐh? d. Saha bae nu kѐmah?
Barudak keur ngaregepkeun katerangan ti Pa Polisi ngeunaan bahaya narkoba.
Kecap ngaregepkeun sarua hartina jeung ….
ngabandungan c. ngagandѐngan
nanyakeun d. nyatetkeun
Hal anu kudu disiapkeun lamun rѐk ngawawancara nyaѐta ….
nyiapkeun ongkos c. nulis jadwal pelajaran
nyieun hasil wawancara d. nyusun daftar pananya
Tanda titik dua biasana dilarapkeun dina ….
singgetan c. paguneman
kalimah pananya d. kalimah parѐntah
Lamun keur ngaregepkeun katerangan ti narasumber alusna mah bari ….
nyatet katerangan c. hareureuy
ngobrol jeung babaturan d. barang dahar
Di handap ieu anu mangrupakeun alat patalimarga tradisional nyaѐta ….
mobil c. dѐlman
kapal d. Motor
(pananya nomer 7 – 12 dumasar kana sajak di handap).
Lembur Kuring
Ngajanteng di mumunggang tanjakan Cibuluh
Aya bagѐa sѐah angin na daun awi
Si tunjung ngelak nyeungceurikan tigerat
Manuk hujan mopoeun nandѐan hujan ngageuri
Ngahuleung di tungtung leuweung Cibuluh
Dipapag sawѐr kembang mahoni
Deudeuh teuing jati nu ngarangrangan
Bѐh ditu gunung budugul
Kidang tinggal beureumna
Tikukur kari sorana
Jalak di tegalan teu bulu-bulu acan
Surili dina kiara
Nu nulis ngajantengna di ….
leuweung c. tanjakan Cibuluh
gunung budugul d. sisi walungan
Nu diceungceurikan ku si tunjung nyaѐta ….
hujan c. halodo
banjir d. tigerat
Tangkal anu ngarangrangan nyaѐta tangkal ….
jati c. kiara
awi d.mahoni
Manuk anu kari sorana nyaѐta manuk ….
jalak c. tikukur
kidang d. surili
Sato anu cicingna dina kiara nyaѐta ….
surili c. jalak
tikukur d. kidang
Di tungtung Leuweung Cibuluh nu nulis keur ….
diuk c. ngajanteng
ngahuleng d. nagog
Sajak anu dirobah jadi karangan bѐbas disebut ….
pupuh c. drama
prosa d. dongѐng
Sani mah budakna tѐh bodo alѐwoh.
Babasan bodo alѐwoh hartina ….
daѐk tatanya ka nu leuwih nyaho
bodo tapi sok ngagulkeun bodona
bodo tara daѐk mikir
sok cacarѐk lamun teu bisa
Alat patalimarga anu rodana tilu nyaѐta ….
motor c. beus
dѐlman d. bѐca
Pakakas di dapur nu dipakѐ pikeun ngagorѐng nyaѐta ….
panci c. sѐѐng
katѐl d. termos
Ciri-ciri hawu nyaѐta ….
dijieun tina beusi, aya ceulian c. disusun tina bata, disuluhan, paranti masak
gagangna tina awi, paranti ngagorѐng d. siga panci, dijieun tina tambaga
Talatah ti tѐtѐh ku abdi parantos didugikeun ka Bapa.
Kecap didugikeun sarua hartina jeung ….
ditepikeun c. dijugjug
ditepungkeun d. dibikeun

(pananya nomer 19 – 21 dumasar tina paguneman di handap)
Kaberesihan Sakola
Surya : “Dang, di sakola tѐh asa bareresih.”
Dadang : “Pan saur Bapa Pupuhu Sakola ogѐ kedah unggal dinten beberesih.”
Surya : “Ti iraha ѐta bѐwara tѐh?”
Dadang :”Minggu kamari. Oh, da minggu kamari Surya teu sakola.”
Surya :”Oh, enya.”
Dadang :”Ayeuna mah unggal sakola sok aya kegiatan Jumsih. Unggal kota ge kudu nyieun motto. Saperti Bandung “Berhiber”.
Surya :”Naon cenah “Berhiber” tѐh?”
Dadang :”Pami teu lepat mah Bersih, Hijau, Berbunga.”

Paguneman antara Surya jeung Dadang nyaritakeun ngeunaan ….
Kota Bandung c. kaberesihan sakola
Surya teu sakola d. Bapa Pupuhu Sakola
Motto kota Bandung nyaѐta ….
Manis c. Resik
Berhiber d. Tengtrem Kertaharja
Ayeuna mah unggal sakola sok aya kagiatan ….
Jumsih c. senam
Opsih d. Pramuka

(Pananya nomer 22 -25 dumasar kana bacaan di handap)
Mangpaat Lukut
Lukut kaasup tutuwuhan nu bisa nyieun atawa ngolah kadaharanana sorangan. Lukut bisa nguntungkeun kahirupan manusa jeung tutuwuhan sѐjѐnna. Lukut ogѐ bisa diprosѐs pikeun lumangsungna hiji kahirupan mahluk di alam dunya.
Lukut ogѐ bisa ngarugikeun, lamun lukut jadi dina tѐmbok atawa wangunan. Salian ti matak ngaganggu kaѐndahan, bisa ngabalukarkeun tѐmbok jadi ruksak atawa bobo. Salah sahiji sifat lukut tѐh nyerep cai. Balukarna tѐmbok nu loba teuing nyerep cai bakal gancang bobo. Lila-lila bisa jadi ancur.
Lukut ukuranna pendѐk. Jangkungna moal leuwih ti lima sѐntimѐter. Lukut tѐh aya dua rupa, nyaѐta lukut daun jeung lukut kerak.
Lukut mah bisa nyieun … sorangan.
oksigѐn c. kadaharan
karbondioksida d. kahirupan
Lukut bisa jadi dina ….
tѐmbok c. daun
batu d. kai
Salah sahiji sifat lukut nyaѐta ….
nahan angin c. ukuranna pendѐk
nahan taneuh d. nyerep cai
Lukut aya dua rupa, lukut daun jeung ….
lukut akar c. lukut dahan
lukut kerak d. lukut batang

Pѐk eusian titik-titik di handap ieu ku jawaban anu bener!
Jalma anu mѐrѐ penjelasan mangrupa keterangan ka nu ngawawancara disebut ….
Kecap pananya pikeun nanyakeun harga barang nyaѐta ….
Tanda baca nu dipakѐ dina panungtung kalimah parѐntah nyaѐta ….
Bѐca masih digunakeun ku masarakat nepi ka kiwari.
Kecap kiwari sarua hartina jeung ….
Jadi budak ulah beurat birit.
Harti babasan beurat birit nyaѐta ….
Maca sajak sorana kudu ….
Pesenan kantong ti Malaysia tos kacumponan.
Kecap kacumponan hartina sarua jeung ….
Kapal cai anu gedѐ kacida bisa muat mobil jeung motor ngaranna kapal ….
Kecap pananya pikeun nanyakeun tempat, nyaѐta ….
Istilah sѐjѐn tina paragraf nyaѐta ….

Jawab pananya di handap ku jawaban anu bener!
Jelaskeun naon gunana kecap pananya “ku naon”!
Lengkepan paguneman di handap ku kecap anu merenah!
Gina :”Bu, … pangaos buku teh?”
Bu Ina : “Dua rebuan, neng.”
Gina : “Aya warna … baѐ buku na, bu?”
Bu Ina :”Nu hejo sareng beureum mungkul, neng.”
Gina : “Pami hoyong meser warna biru kedah meser …, bu?”
Bu Ina :”Oh, cobi ka toko palih pengker.”
Sebutkeun 3 hal anu kudu diperhatikeun lamun maca sajak!
Pѐk dadarkeun (deskripsikeun) alat patalimarga dѐlman!
Susun kalimah-kalimah di handap ieu jadi paragraf anu merenah!
Ngan jumlahna beuki dieu beuki ngurangan.
Dѐlman jeung bѐca tѐh kaasup alat patalimarga.
Nepi ka kiwari alat patalimarga ѐta masih kѐnѐh dipakѐ ku masarakat.
Dina jaman karajaan, dѐlman sok dipakѐ ku raja-raja.

KUNCI JAWABAN ULANGAN AKHIR SEMESTER (UAS)

I.
1. B
2. A
3. D
4. C
5. A
6. C
7. C
8. D
9. A
10. C
11. A
12. B
13. B
14. A
15. D
16. B
17. C
18. A
19. C
20. B
21. A
22. C
23. A
24. D
25. B

II.
26. Narasumber
27. Sabaraha
28. Tanda panyeluk/tanda seru (!)
29. Ayeuna
30. Hѐsѐ dititah
31. Tarik
32. Katedunan
33. Feri
34. Di mana
35. Alinѐa

III.
36. Pikeun nanyakeun sabab atawa kalakuan
37. Sabaraha, naon, di mana/ka mana
38. Sora, lentong, paroman, rѐngkak
39. Alat patalimarga tradisional, ditarik ku kuda, aya kusir nu nyupiran, roda na aya dua
40. Dѐlman jeung bѐca tѐh kaasup alat patalimarga. Dina jaman karajaan, dѐlman sok dipakѐ ku raja-raja. Nepi ka kiwari alat patalimarga ѐta masih kѐnѐh dipakѐ ku masarakat. Ngan jumlahna beuki dieu beuki ngurangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *